Not registered?

  All fields are required.

  From 3 to 12 characters with no '<', '>' or '&'
  Must be a valid email address
  Minimum 4 characters
     I agree to the Terms of Use and Privacy Policy.
   Login
   Register

   Prova accés nivell B2 on QuizRevolution


   Create a quiz in minutes with QuizRevolution easy online tools. Make quiz widgets perfect for business marketing. Adds interactive website or blog content.
   Create online quizzes to socialize, share and promote. Ideal for fun or as a business-to-business lead generator and training tool. Built-in back-end statistics.
   Use the "Spread The Word" tab to embed a quiz in minutes into your web site or blog. Embed or link quizzes to Blogs, Facebook, MySpace, Twitter...
   Build your distribution network of quizzes with popular Web 2.0 guerrilla marketing tools. Engage visitors longer and get immediate feedback.
   Generate increased sticky & viral traffic to your site and promotions. Excite quiz play with prizes. Embedded scoreboard & statistics. EZ to edit and refine.
   Your quiz plays in your Channel Page and belongs to a dynamic social content network where it gets discovered by others. 30 million quizzes served to date.
   Leverage the go-viral chances. Research where quizzes could be useful. Introduce yours on Facebook, Twitter... Others will share & embed great content.
   Tweak & edit your quiz into great content. Motivate others to share your quiz with their readers. Embed relevant quizzes into web / blog pages everywhere.
   Grow warm and highly qualified leads. Customize premium endings tailored to your campaigns & site promotions. Quality back links to your landing page products.
   Business to business lead generation. Sticky & viral traffic share tools. Link & track promos. Immediate feedback. Network of quizzes.

   hectorgonzal Quiz Channel

   profile image

   Quizzes Created: 8

   Total Views: 17,528

   Newest Quiz: Complement circumstancial

   Login to save your score.
   Not a member? Join now!
   Login or join now to save your progress and score.
   Login or join now to save your progress and score.
   Close
   Share

   More Great Quizzes

   Prova accés nivell B2
   myStudiyo Media
   Question
   1/40
   Prova accés nivell B2
   Points for Question
   100
   My Score
   0
   Hi Score
   3,600
   Has vist això?
   Wrong
    of players answered correctly.
   • No, encara no l'he vist.

   • No, encara no n'he vist.

   • No, encara no ho he vist.

   Congratulations
   !
   Your final score is: 0 out of 4000
   Rate this quiz:
   (3 ratings)
   Login to save your score and see your rank
   Your challenge email has been sent!
   EMAIL THIS SHOW
   ->
   ->
   Your email
   Your friend's email
   Hi

   I just scored 0 points on the Prova accés nivell B2 Quiz Show at QuizRevolution.com. To try to beat my score click here http://www.quizrevolution.com/activity.php?act=121784

   Good luck!
   Your feedback email has been sent!
   REPORT BAD QUESTION/SEND FEEDBACK
   ->
   ->
   Your Email:
   Comments:
   1. Has vist això?
    1. No, encara no l'he vist.
    2. No, encara no n'he vist.
    3. No, encara no ho he vist.
   2. Fes el favor d'amagar les sabates ____ del llit.
    1. avall
    2. d'avall
    3. davall
   3. Si tots nosaltres ____ al mateix restaurant, ___ el café junts.
    1. forem/prendríem
    2. fórem/prendriem
    3. anàrem/prendríem
   4. Un jupetí és...
    1. Peça de vestir sense mànegues
    2. Seient sense respatler
    3. Peça de silicona perquè els xiquets de pit xuplen llet
   5. Eva és molt ____, però també molt _____: mai s'arrisca.
    1. prudent/covarda
    2. prudent/covard
    3. prudenta/covarda
   6. Abans, Miquel ____ els braços mentre ____.
    1. moïa/parlava
    2. movia/parlava
    3. moia/parlaba
   7. Fa dos anys, jo ____ molt.
    1. vaig a treballar
    2. he treballat
    3. vaig treballar
   8. No entenc ____ has dit.
    1. lo que
    2. ho que
    3. el que
   9. He estudiat Dret i ara sóc _____
    1. jutje
    2. jutgesa
    3. jutgessa
   10. Vull ____ que ____ el problema per ____.
    1. agrair-vos/solucionàreu/mi
    2. agraïr-vos/solucionareu/mí
    3. agrair-vos/solucionareu/mí
   11. Si tens la jaqueta bruta, ____
    1. llava'l.
    2. llava-la.
    3. llava-ho.
   12. La contaminació d'aquest riu no és culpa únicament ____ química.
    1. de l'indústria
    2. de la indústria
    3. de la industria
   13. ____ més si vols traure bones notes.
    1. Hauries d'estudiar més
    2. Tindries que estudiar més
    3. Són correctes les dues opcions anteriors
   14. He ____ el ganivet perquè ____ que el necessitaves.
    1. tret/creia
    2. tragut/creïa
    3. tret/creía
   15. Si et ____ en aquest curs, ____ molt d'anglés.
    1. matricules/aprendràs
    2. matriculares/apreneràs
    3. matriculares/apendries
   16. Amb molt d'esforç he portat ___ fins ____.
    1. astò/açí
    2. açò/ací
    3. açò/açí
   17. Tinc ________ de matinar molt.
    1. el costum
    2. la costum
    3. el hàbit
   18. Si _____ cada dia al gimnàs ________ en forma.
    1. aniríem/estaríem
    2. anarem/estariem
    3. anàrem/estaríem
   19. No vaig dir res, encara que això era ____ que tots volien.
    1. el
    2. ho
    3. lo
   20. Sempre que ____ a casa et ___ dormint.
    1. arribe/trobe
    2. arrive/trove
    3. arrive/trobe
   21. Sempre ___ de casa molt matí i per això mai arribe tard.
    1. ix
    2. eix
    3. isc
   22. No pense dir res, perquè ____ molt discreta i mai ___ res.
    1. sóc/dic
    2. sóc/diu
    3. soc/diu
   23. El seu fill sempre espera que els pares li ____ els problemes.
    1. resolguen
    2. resolen
    3. resoldren
   24. ____ llibre prefereixes, aquest o aquell?
    1. Què
    2. Que
    3. Quin
   25. L'assumpte _____ hem parlat no és important.
    1. sobre el que
    2. sobre què
    3. sobre el qual
   26. Tria l'opció correcta:
    1. fenòmen/produïr/exàmens
    2. fenomen/produir/examens
    3. fenomen/produir/exàmens
   27. Per favor, deixa això ____ la taula.
    1. dalt
    2. amunt
    3. sobre
   28. Si Jordi ___ alguna cosa, ja ____ demanar-la.
    1. vols/puc
    2. vol/put
    3. vol/pot
   29. Tinc ____: tu i ta mare!
    1. dues problemes
    2. dues problems
    3. dos problemes
   30. Cal fer una ____ del nivell d'____.
    1. comprovació/oxígen
    2. comprovació/oxigen
    3. comprobació/oxígen
   31. Haurem de comprar més llet, perquè ______
    1. no en queda.
    2. no'n queda.
    3. no queda.
   32. Els teus amics són ____ avorrits.
    1. gens
    2. molts
    3. molt
   33. Pere vol que Eva i Anna vinguen, però té vergonya de ____.
    1. dir-les-el
    2. dir-les-ho
    3. dir-los-ho
   34. Joan encara no té aquest disc, però li agradaria ____.
    1. comprar-lo
    2. comprar-ne
    3. comprar-ho
   35. He vingut ____ m'expliques què he de fer.
    1. per a què
    2. perquè
    3. per a que
   36. Tots ___ alumnes han aprovat i per això no estan ____.
    1. els/tristos
    2. les/tristes
    3. els/trists
   37. No vull que ____ les coses sense pensar.
    1. fages
    2. faces
    3. fasses
   38. Si no et conteste és perquè no t'he ____
    1. entendit
    2. entés
    3. entengut
   39. Aquella pel·lícula no em va agradar ____.
    1. cap
    2. res
    3. gens
   40. L'_____ del meu poble ha fet una _____.
    1. església / tòmbola benèfica
    2. esglèsia / tómbola benèfica
    3. església / tómbola benèfica

   More by hectorgonzalvez

   hectorgonzalvez also played