Not registered?

  All fields are required.

  From 3 to 12 characters with no '<', '>' or '&'
  Must be a valid email address
  Minimum 4 characters
     I agree to the Terms of Use and Privacy Policy.
   Login
   Register

   L'accentuació en valencià on QuizRevolution


   Create a quiz in minutes with QuizRevolution easy online tools. Make quiz widgets perfect for business marketing. Adds interactive website or blog content.
   Create online quizzes to socialize, share and promote. Ideal for fun or as a business-to-business lead generator and training tool. Built-in back-end statistics.
   Use the "Spread The Word" tab to embed a quiz in minutes into your web site or blog. Embed or link quizzes to Blogs, Facebook, MySpace, Twitter...
   Build your distribution network of quizzes with popular Web 2.0 guerrilla marketing tools. Engage visitors longer and get immediate feedback.
   Generate increased sticky & viral traffic to your site and promotions. Excite quiz play with prizes. Embedded scoreboard & statistics. EZ to edit and refine.
   Your quiz plays in your Channel Page and belongs to a dynamic social content network where it gets discovered by others. 30 million quizzes served to date.
   Leverage the go-viral chances. Research where quizzes could be useful. Introduce yours on Facebook, Twitter... Others will share & embed great content.
   Tweak & edit your quiz into great content. Motivate others to share your quiz with their readers. Embed relevant quizzes into web / blog pages everywhere.
   Grow warm and highly qualified leads. Customize premium endings tailored to your campaigns & site promotions. Quality back links to your landing page products.
   Business to business lead generation. Sticky & viral traffic share tools. Link & track promos. Immediate feedback. Network of quizzes.

   Verbascripta Quiz Channel

   profile image

   Quizzes Created: 6

   Total Views: 15,155

   Newest Quiz:

   Hola. Visita el meu blog: www.laparaulavola.blogspot.com

   Login to save your score.
   Not a member? Join now!
   Login or join now to save your progress and score.
   Login or join now to save your progress and score.
   Close
   Share

   More Great Quizzes

   L'accentuació en valencià

   Prova els teus coneixements sobre les normes d'accentuació en valencià i les titlles diacrítiques. T'enfrontes a un repte de nivell mitjà en què el temps de reacció també compta. T'hi atreveixes?

   Question
   1/10
   L'accentuació en valencià
   Points for Question
   100
   My Score
   0
   Hi Score
   912
   Quines persones gramaticals duen sempre titlla en imperfet d'indicatiu i de subjuntiu?
   Wrong
    of players answered correctly.
   • 2a del singular i del plural

   • 3a del plural

   • 1a, 2a i 3a del plural

   • 1a i 2a del plural

   Congratulations
   !
   Your final score is: 0 out of 1000
   Rate this quiz:
   • Currently 2.90/5
   (10 ratings)
   Login to save your score and see your rank
   Your challenge email has been sent!
   EMAIL THIS SHOW
   ->
   ->
   Your email
   Your friend's email
   Hi

   I just scored 0 points on the L'accentuació en valencià Quiz Show at QuizRevolution.com. To try to beat my score click here http://www.quizrevolution.com/activity.php?act=134855

   Good luck!
   Your feedback email has been sent!
   REPORT BAD QUESTION/SEND FEEDBACK
   ->
   ->
   Your Email:
   Comments:
   1. Quines persones gramaticals duen sempre titlla en imperfet d'indicatiu i de subjuntiu?
    1. 2a del singular i del plural
    2. 3a del plural
    3. 1a, 2a i 3a del plural
    4. 1a i 2a del plural
    1. Possiblement siga una regla útil per a l'ús de la titlla saber que sempre s'accentuen la 1a i 2a persones del plural d'aquests imperfets ja que se sol oblidar fer-ho als escrits: cantàvem i cantàveu ( pret. imp. indicatiu) i cantàrem i cantàreu / cantàssem i cantàsseu (pret. imp. subjuntiu)

   2. Quin d'aquests mots monosíl·labs podria portar accent diacrític?
    1. em
    2. ens
    3. et
    4. us
    1. Aquest grup de pronoms només té l'homòfon <ús> que és el substantiu del verb <usar>

   3. Quina d'aquestes paraules NO ha de portar titlla (accent gràfic)?
    1. GRECIA
    2. ESPERIT
    3. MISSIL
    4. ANIMOS
    1. ESPERIT és una paraula aguda a pesar que la gent sol fer-la plana. Per això no duu titlla, perquè no acaba en vocal, as, es, is, os, us, en, in. La resta de paraules duen accent: Grècia (esdruíxola), Míssil (plana, no aguda), Animós (aguda).

   4. L'accent diacrític serveix per a...
    1. diferenciar paraules monosil·làbiques
    2. diferenciar hipònims
    3. diferenciar sinònims
    4. diferenciar paraules iguals amb diferent significat
    1. Podem trobar mots monosil·làbics i bisil·làbics que duen accent diacrític; normalment són homòfons però no homògrafs ja que la titlla els diferencia.

   5. És una regla general que les lletres <e> i <o>...
    1. són quasi sempre obertes en posició esdruíxola
    2. són quasi sempre tancades en posició aguda
    3. predominen com a obertes en posició plana
    4. es comporten com en les tres regles anteriors
    1. Les tres regles tenen excepcions que has d'estudiar, però orienten, en general, en la pronúncia i l'ús de la titlla greu i aguda.

   6. Quina regla d'accentuació és INCORRECTA? "S'accentuen les paraules...
    1. agudes acabades en vocal, ena o essa"
    2. esdruíxoles sempre"
    3. planes acabades en diftong"
    4. acabades en -ment si duen accent sense el morfema adverbial"
   7. Què significa el mot amb accent diacrític 'cóm'?
    1. Pronom interrogatiu de manera
    2. Menjador
    3. Sorpresa
    4. Recipient per a abeurar els animals
   8. Com es diuen les classes de titlla que hi ha en la nostra llengua?
    1. aguda, plana i esdruíxola
    2. accent diacrític
    3. oberta i tancada
    4. greu i aguda
    1. Quan es diu accent obert i tancat, el nom fa referència a les vocals i que sol acompanyar per tal de diferenciar-les però no és una denominació adequada: han de dir-se greu (ò) o agut (ó).

   9. POLIEDRE i DIODE són realment mots...
    1. aguts
    2. plans
    3. esdruíxols
    4. sobreesdruíxols
    1. S'escriuen amb accent perquè són esdruíxols: políedre, i díode. Per influència del castellà solem canviar la síl·laba tònica en uns quants mots d'origen grec.

   10. Fixa't bé! Quina parella de mots han de dur titlla?
    1. Ramon, duo
    2. grua, tobogan
    3. Turia, correr
    4. sabereu, algun
    1. "Túria" és esdruíxola i "córrer" és plana i no finalitza en vocal, vocal + s, en, in, així doncs, es marca amb titlla.

   Tags: education

   More by Verbascripta

   Verbascripta also played