Not registered?

  All fields are required.

  From 3 to 12 characters with no '<', '>' or '&'
  Must be a valid email address
  Minimum 4 characters
     I agree to the Terms of Use and Privacy Policy.
   Login
   Register

   Letras Galegas on QuizRevolution


   Create a quiz in minutes with QuizRevolution easy online tools. Make quiz widgets perfect for business marketing. Adds interactive website or blog content.
   Create online quizzes to socialize, share and promote. Ideal for fun or as a business-to-business lead generator and training tool. Built-in back-end statistics.
   Use the "Spread The Word" tab to embed a quiz in minutes into your web site or blog. Embed or link quizzes to Blogs, Facebook, MySpace, Twitter...
   Build your distribution network of quizzes with popular Web 2.0 guerrilla marketing tools. Engage visitors longer and get immediate feedback.
   Generate increased sticky & viral traffic to your site and promotions. Excite quiz play with prizes. Embedded scoreboard & statistics. EZ to edit and refine.
   Your quiz plays in your Channel Page and belongs to a dynamic social content network where it gets discovered by others. 30 million quizzes served to date.
   Leverage the go-viral chances. Research where quizzes could be useful. Introduce yours on Facebook, Twitter... Others will share & embed great content.
   Tweak & edit your quiz into great content. Motivate others to share your quiz with their readers. Embed relevant quizzes into web / blog pages everywhere.
   Grow warm and highly qualified leads. Customize premium endings tailored to your campaigns & site promotions. Quality back links to your landing page products.
   Business to business lead generation. Sticky & viral traffic share tools. Link & track promos. Immediate feedback. Network of quizzes.

   luzparamio Quiz Channel

   profile image

   Quizzes Created: 15

   Total Views: 39,780

   Newest Quiz: Viaxe ao interior de Celso E.

   Login to save your score.
   Not a member? Join now!
   Login or join now to save your progress and score.
   Login or join now to save your progress and score.
   Close
   Share

   More Great Quizzes

   Letras Galegas
   myStudiyo Media
   Question
   1/46
   Letras Galegas
   Points for Question
   100
   My Score
   0
   Hi Score
   4,500
   Que poeta monterrosino ten tres obras ilustradas por Luís Seoane?
   Wrong
    of players answered correctly.
   • Luis Pimentel

   • Manuel María

   • Lorenzo Varela

   • Lugrís Freire

   Congratulations
   !
   Your final score is: 0 out of 4600
   Rate this quiz:
   (5 ratings)
   Login to save your score and see your rank
   Your challenge email has been sent!
   EMAIL THIS SHOW
   ->
   ->
   Your email
   Your friend's email
   Hi

   I just scored 0 points on the Letras Galegas Quiz Show at QuizRevolution.com. To try to beat my score click here http://www.quizrevolution.com/activity.php?act=88294

   Good luck!
   Your feedback email has been sent!
   REPORT BAD QUESTION/SEND FEEDBACK
   ->
   ->
   Your Email:
   Comments:
   1. Que poeta monterrosino ten tres obras ilustradas por Luís Seoane?
    1. Luis Pimentel
    2. Manuel María
    3. Lorenzo Varela
    4. Lugrís Freire
   2. Nome do director do primeiro xornal americano redactado en galego:
    1. Manuel Lugrís Freire
    2. Lorenzo Varela
    3. Avilés de Tamarancos
    4. Castealo
   3. A. Cotarelo Valledor foi cofundador e primeiro presidente de:
    1. Real Academia Galega
    2. Seminario de Estudos Galegos
    3. Rede Hidrográfica do Miño
    4. Xunta de Galicia
   4. O 17 de maio celébrase o Día das Letras galegas. Por que se elexiu esta data? Coincide
    1. Coa morte de Murguía
    2. Co nacemento de Rosalía de Castro
    3. Cos cen anos de publicación de "Cantares Galegos"
    4. Coa volta do exilio de Castelao
   5. O poeta Manoel Antonio naceu en Rianxo. Que outros dous escritores tamén naceron alí?
    1. Pondal e Rosalía
    2. Pintos e Añón
    3. Castelao e Dieste
    4. Celso Emilio e Neira Vilas
   6. Nome do fundador de "Edicións Castrelos"?
    1. Lorenzo Varela
    2. Xosé Mª Álvarez Blázquez
    3. Ramón Piñeiro
    4. Isaac Díaz Pardo
   7. Roberto Blanco Torres adoitaba a utilizar o pseudónimo:
    1. Fray Roblanto
    2. O Carrabouxo
    3. Chiscarabís
    4. Xocas
   8. Manuel Murguía estivo casado cunha importante escritora galega. Cal?
    1. Francisca Herrera Garrido
    2. Luz Pozo Garza
    3. Emilia Pardo Bazán
    4. Rosalía de Castro
   9. Nome do grupo do que X. Vicente Viqueira foi presidente:
    1. As avangardas
    2. O Rexurdimento
    3. As Irmandades da Fala
    4. Nós
   10. Nome do autor do libro "A idades de ferro en Galicia"
    1. Castelao
    2. Otero Pedrayo
    3. Amado Carballo
    4. López Cuevillas
   11. Nome dun autor polifacético, a quen se lle adicou este día no ano 1964
    1. Cunqueiro
    2. Otero Pedrayo
    3. Vicente Risco
    4. Castelao
   12. Cal destas obras non é del escritor López Abente?
    1. Nemancos
    2. Alento da Raza
    3. De outono
    4. Proel
   13. "A esmorga" de E. Blanco Amor é considerada a 1ª novela moderna en galego. Que significa?
    1. Seitura
    2. Romaría
    3. Feira
    4. Troula
   14. O poeta A. Iglesias Alvariño é autor da obra "Cómaros verdes". Que significa o nome?
    1. Regos dos prados
    2. Arredores das leiras
    3. Copas das árbores
    4. Sucos das hortas
   15. Villar Ponte asinou con Cabanillas o drama histórico titulado:
    1. O corazón dun pedáneo
    2. O marsical
    3. Beiramar
    4. Os dous de sempre
   16. "Que din os rumorosos..." Quen é o seu autor e como se titula o poema?
    1. X.M. Pintos, "Galicia boi de palla"
    2. Curros Enríquez, "O gueiteiro de Penalta"
    3. E. Pondal, "Os pinos"
    4. R. Cabanillas, "Acción galega"
   17. Avilés de Tamarancos, autor de "Contos caucanos" emigrou a...
    1. México
    2. Colombia
    3. Arxentina
    4. Chile
   18. Nome da autora do libro "Palabra no tempo"
    1. Luisa Castro
    2. Marilar Aleixandre
    3. Luz Pozo Garza
    4. María Mariño
   19. Nome do poeta do s.XX a quen se lle coñece polo alcume, "Poeta da raza"
    1. Cabanillas
    2. Castelao
    3. Curros
    4. Pondal
   20. "Queredes castañas dos meus castiñeiros..." Elixe os dous versos seguintes de Curros
    1. Subide a collelos/non teñades medo
    2. Como mos toquedes/córtovos os dedos
    3. Cantádeme un maio/sen bruxos nin demos
    4. Magosto en outono/xuntos faceremos
   21. Alfonso X nado en Toledo, pero criado na fortaleza de Maceda na provincia de...
    1. Lugo
    2. Ourense
    3. Pontevedra
    4. A Coruña
   22. Quen escribiu as cantigas: "Ondas do mar de Vigo" e "Sedíame na ermida de San Simón"
    1. Xohán Airas/Pero Meogo
    2. Martín Soares/Bernal de Bonaval
    3. Airas Nunes/ Don Dinís
    4. Martín Códax/ Meendiño
   23. Quen foi o autor de " O catecismo do labrego"?
    1. O Padre Feijoo
    2. O cura Fruime
    3. Anónimo
    4. Lamas Carvajal
   24. Atopa as dous obras máis salientables de López Ferreiro?
    1. Os dous de sempre/ Os outros feirantes
    2. A tecedeira de Bonaval/ O castelo de Pambre
    3. A patria do galego/Almas mortas
    4. Os camiños da vida/ A nosa cinza
   25. Rosalía de Castro escribiu "Follas novas". En que data foi publicado?
    1. 1880
    2. 1863
    3. 1888
    4. 1676
   26. "Máxina ou a filla espúrea" é a 1ª novela en galego. Que significa o adxectivo?
    1. Mecosa
    2. Lizgaira
    3. Bastarda
    4. Mordaz
   27. Fermín Bouza Brey é considerado como o iniciador da corriente literaria chamada...
    1. Imaxinismo
    2. Surrealismo
    3. Neotrobadorismo
    4. Parnasianismo
   28. Cales son os personaxes principais da obra "A gaita galega" de Pintos Villar
    1. Un neno e un pallaso
    2. Un mestre e un alumno
    3. Unha modista e a súa aprendiza
    4. Un gaiteiro e un tamborileiro
   29. Quen foi o presidente do Padroado do Museo do Pobo galego?
    1. Xaquín Lorenzo
    2. Otero Pedrayo
    3. Isaac Díaz Pardo
    4. Luís Seoane
   30. Cando e onde naceu e morreu Antón Losada Diéguez?
    1. Mondoñedo 1869/ Viveiro 1947
    2. Cambados 1876/ Cambados 1970
    3. Boborás 1884/ Pontevedra 1929
    4. Vegadeo 1879/ Madrid 1950
   31. En que anos e onde naceu e finou Manuel Lago González?
    1. Celanova (1851)/ A Habana (1908)
    2. Tui (1865)/Santiago de Compostela (1925)
    3. Coruña(1889)/ Coruña (1950)
    4. Celanova (1912) / Vigo (1979)
   32. O nome da obra máis salientable de Leiras Pulpeiro coincide coa doutro literato galego ...
    1. Pintos, "A gaita galega"
    2. Añón, "Poesías galegas"
    3. Rosalía, "Cantares gallegos"
    4. Lamas Carvajal, "Saudades gallegas"
   33. A características da poesía de Amado Carballo sitúano na liña dun poeta andaluz:
    1. Nicolás Guillén
    2. García Lorca
    3. Antonio Machado
    4. Miguel Hernández
   34. Nome da segunda muller a quen se lle adicou este día , autora de "Néveda"
    1. Emilia Pardo Bazán
    2. Xoana de Vega
    3. Concepción Arenal
    4. Francisca Herrera Garrido
   35. E. Rodríguez González foi un dos membros fundadores da RAG e autor de:
    1. Adiviñanceiro galego
    2. O repertorio galego
    3. Refráns, adiviñas e trabalinguas
    4. Diccionario enciclopédico gallego-castellano
   36. Nome dun escritor lugués de contos , que mesmo semellan recollidos da tradición oral
    1. Cunqueiro
    2. Ánxel Fole
    3. Luis Pimentel
    4. Leiras Pulpeiro
   37. Nome da obra de Risco na que fai unha sátira dun comerciante que chega a alcalde
    1. O porco de pé
    2. Os camiños da vida
    3. A nosa cinza
    4. Longa noite de pedra
   38. Artista polifacético que viviu no exilio e que é o autor desde cadro
    1. Laxeiro
    2. Quesada
    3. Seoane
    4. Grandío
   39. Sinala que obra non é de Otero Pedrayo:
    1. O fidalgo
    2. Na noite estrelecida
    3. A lagarada
    4. Guía de Galicia
   40. Nome do poeta lugués que residiu na Residencia de Estudiantes xunto con Lorca, Dalí etc.
    1. Luis Pimentel
    2. Álvaro Cunqueiro
    3. Leiras Pulpeiro
    4. Ánxel Fole
   41. É un grande narrador tanto da realidade como da fantasía mesturada coa realidade
    1. Cabanillas
    2. Castelao
    3. Risco
    4. Cunqueiro
   42. Dúas obras significativas de R. Dieste unha é narrativa e outra dramática. Sinalaas
    1. Os camiños da vida/Teatro de máscaras
    2. O porco de pé/ o bufón de El Rei
    3. Dos arquivos do trasno/ A fiestra valdeira
    4. Néveda/ Beiramar
   43. A importancia do escritor Fr. Martín Sarmiento deriva de...
    1. que se trataba dun freire bieito
    2. da apaxioada e razoada defensa do galego
    3. de pertencer a un estamento da sociedade
    4. de ser un persoa nada fóra de Galicia
   44. A tese doutoral de X. Ferro Couselo versa sobre un elemento da arte rupestre galega. Cal é
    1. Os petroglifos
    2. A cerámica
    3. A pintura dos bisontes
    4. A construción dos castros
   45. Por mor da súa profesión Noriega Varela viviu en distintos lugares. Cal era esta?
    1. Cura
    2. Veterinario
    3. Mestre
    4. Garda civil
   46. Como se chama o pobo de Ourense onde naceron Curros e Celso Emilio ?
    1. Celanova
    2. Alariz
    3. Ribadavia
    4. Maceda
   Tags: education

   More by luzparamio

   luzparamio also played