Not registered?

  All fields are required.

  From 3 to 12 characters with no '<', '>' or '&'
  Must be a valid email address
  Minimum 4 characters
     I agree to the Terms of Use and Privacy Policy.
   Login
   Register

   Teorya-Daigdig ni J.F Bernal on QuizRevolution


   Create a quiz in minutes with QuizRevolution easy online tools. Make quiz widgets perfect for business marketing. Adds interactive website or blog content.
   Create online quizzes to socialize, share and promote. Ideal for fun or as a business-to-business lead generator and training tool. Built-in back-end statistics.
   Use the "Spread The Word" tab to embed a quiz in minutes into your web site or blog. Embed or link quizzes to Blogs, Facebook, MySpace, Twitter...
   Build your distribution network of quizzes with popular Web 2.0 guerrilla marketing tools. Engage visitors longer and get immediate feedback.
   Generate increased sticky & viral traffic to your site and promotions. Excite quiz play with prizes. Embedded scoreboard & statistics. EZ to edit and refine.
   Your quiz plays in your Channel Page and belongs to a dynamic social content network where it gets discovered by others. 30 million quizzes served to date.
   Leverage the go-viral chances. Research where quizzes could be useful. Introduce yours on Facebook, Twitter... Others will share & embed great content.
   Tweak & edit your quiz into great content. Motivate others to share your quiz with their readers. Embed relevant quizzes into web / blog pages everywhere.
   Grow warm and highly qualified leads. Customize premium endings tailored to your campaigns & site promotions. Quality back links to your landing page products.
   Business to business lead generation. Sticky & viral traffic share tools. Link & track promos. Immediate feedback. Network of quizzes.

   lexdlaw Quiz Channel

   profile image

   Quizzes Created: 8

   Total Views: 33,847

   Newest Quiz: A.P.I KILUSANG PROPAGANDA

   Login to save your score.
   Not a member? Join now!
   Login or join now to save your progress and score.
   Login or join now to save your progress and score.
   Close
   Share

   More Great Quizzes

   Teorya-Daigdig ni J.F Bernal
   myStudiyo Media
   Question
   1/30
   Teorya-Daigdig ni J.F Bernal
   Points for Question
   100
   My Score
   0
   Hi Score
   2,973
   Sino ang may akda ng aklat na,"The Origin of Species".
   Wrong
    of players answered correctly.
   • Charles Darwin

   • Alfred Wegener

   • Eugene Dubois

   • Johanne Mendel

   Congratulations
   !
   Your final score is: 0 out of 3000
   Rate this quiz:
   • Currently 3.65/5
   (17 ratings)
   Login to save your score and see your rank
   Your challenge email has been sent!
   EMAIL THIS SHOW
   ->
   ->
   Your email
   Your friend's email
   Hi

   I just scored 0 points on the Teorya-Daigdig ni J.F Bernal Quiz Show at QuizRevolution.com. To try to beat my score click here http://www.quizrevolution.com/activity.php?act=91914

   Good luck!
   Your feedback email has been sent!
   REPORT BAD QUESTION/SEND FEEDBACK
   ->
   ->
   Your Email:
   Comments:
   1. Sino ang may akda ng aklat na,"The Origin of Species".
    1. Charles Darwin
    2. Alfred Wegener
    3. Eugene Dubois
    4. Johanne Mendel
   2. Naniniwala ang mga Creationist sa_______.
    1. Paglalang ng Diyos
    2. Ebolusyong Theistic
    3. Ebolusyong Atheistic
    4. Ebolusyong Agnostic
   3. Sino ang nagpanukala ng Teoryang Nebular?
    1. Alfred Wegener
    2. Robert Jastrow
    3. Anaximander
    4. Emmanuel Kant
   4. Ang siyentista na nag-aaral sa pisikal na katangian ng daigdig?
    1. Geologist
    2. Chemist
    3. Biologist
    4. Philosopher
   5. Ano ang pinakamalaking kontinente sa daigdig?
    1. Africa
    2. Asya
    3. Pangaea
    4. Continental Drift
   6. Alin sa mga planetang ito ang kahangahangang tirahan ng tao na nakapagbibigay ng buhay?
    1. Earth
    2. Mars
    3. Pluto
    4. Jupiter
   7. Ang organisasyon sa Pilipinas na naglalayong pangalagaan ang kapaligiran at yamang likas.
    1. Haribon Foundation
    2. Bantay Kalikasan
    3. Greenhouse Effect
    4. Greenpeace
   8. Alin sa mga sumusunod na pahayag ukol sa pinagmulan ng tao ang galing sa Bibliya?
    1. Ang tao ay nagmula sa Selyula.
    2. Kawangis ang tao ng unggoy.
    3. Ang tao ay nagmula sa selyula na nilikha ng diyos.
    4. Ang tao ay nilikha na kawangis ng diyos.
   9. Ang Super-Kontinente na binubuo ng solidong masa at napaliligiran ng karagatan.
    1. Pangaea
    2. Europe
    3. Asya
    4. Atlantis
   10. Bakit mahalaga ang heograpiya sa kasaysayan?
    1. Ito ang nagtuturo sa kinaroroonan ng bansa.
    2. Ito ang nagsasabi ng klima na kinabibilangan ng bansa.
    3. Ito ang nagbibigay ng ikabubuhay ng mga tao.
    4. Lahat ng nabanggit.
   11. Ang bahagi ng daigdig na nababalutan ng hangin.
    1. Litospera
    2. Biospera
    3. Bigbang
    4. Hydrospera
   12. Ang humuhubog sa kabihasnan ay ang__________.
    1. Klima
    2. Pulitika
    3. Heograpiya
    4. Kultura
   13. Ang kauna-unahang anyo ng buhay ay sinasabing nagsimula sa___?
    1. Atmospera
    2. Hangin
    3. Karagatan
    4. Disyerto
   14. Anong paniniwala ni Charles Darwin ang hindi pa napatutunayang totoo?
    1. Ang tao ay nagmula sa unggoy.
    2. Ang tao ay nagmula sa selula.
    3. Ang tao ay nagdaan sa pagbabago.
    4. Ang tao ay nabubuhay batay sa kanyang kapaligiran.
   15. Sino ang nagpanukala ng Teoryang Kondensasyon?
    1. Alfred Wegener
    2. Robert Jastrow
    3. Immanuel Kant
    4. Pierre Simon Laplace
   16. Tawag sa bahaging tubig ng daigdig.
    1. Litospera
    2. Hydrospera
    3. Biospera
    4. Paleospera
   17. Itinuturing na pinakamataas na bundok sa daigdig.
    1. Mt. Everest
    2. Mt. Fuji
    3. Grand CaƱon
    4. Mt. Makiling
   18. Kabuuang sukat ng tubig na halos nakapalibot sa mga kalupaan ng daigdig.
    1. 3/4
    2. 1/2
    3. 1/4
    4. 1
   19. Sino ang itinuturing na Ama ng Kasaysayan?
    1. Cleisthenes
    2. Herodutos
    3. Hippocrates
    4. Pericles
   20. Ito ay tumutukoy sa pagbabago at pag-unlad ng paraan ng pamumuhay ng tao.
    1. Kapaligiran
    2. Kasaysayan
    3. Kabihasnan
    4. Kultura
   21. Ito ay nagpapaliwanag na ang diyos lumikha sa daigdig.
    1. Mala-Alamat
    2. Mala-Agham
    3. Mala-Ispiritwal
    4. Mala-metapisika
   22. Sino sa mga sumusunod ang naniwala na ang daigdig ang sentro ng sanlibutan?
    1. Johannes Kepler
    2. Galileo Galilei
    3. Ptolemy
    4. Nicolaus Copernicus
   23. Lahat ng mga pilosopo sa ibaba ay naniniwala na ang araw ang sentro ng sanlibutan maliban_
    1. Galileo Galilei
    2. Nicolaus Copernicus
    3. Claudius Ptolemy
    4. Johannes Kepler
   24. Ang bahaging bato ng daigdig ay tinatawag na____.
    1. Biospera
    2. Hydrospera
    3. Lithospera
    4. Bigbang
   25. Sa mga planeta, ang mundo lamang ang maaaring panahanan ng tao dahil sa pagkakaroon ng____
    1. tala
    2. araw
    3. atmospera
    4. buwan
   26. Sinasabing dito unang nabuo ang sinaunang kabihasnan.
    1. Bundok
    2. Kapatagan
    3. Disyerto
    4. Lambak
   27. Teoryang nagsasaad na ang mga kalupaan ay unti-unting gumalaw palayo sa isa't isa.
    1. Volcanic Eruption Theory
    2. Continental Drift Theory
    3. Expanding Theory
    4. Earthquake Belt Theory
   28. Isang lawa sa Amerika na bunga ng pagbagsak ng glacier.
    1. American Lake
    2. Great Lakes
    3. San Francisco Lakes
    4. Nagaraya Lake
   29. Kanino nagmula ang daigdig at mga bagay dito batay sa alamat ng Tsino?
    1. Bathala
    2. Amaterasu
    3. Enlil
    4. Panku
   30. Ang teorya na tumutukoy sa pagsabog ng lumalaking alikabok at gas na tinawag na cosmic egg
    1. Teoryang Nebular
    2. Teoryang Bigbang
    3. Teoryang Planetissimal
    4. Teoryang Solar Disruption

   More by lexdlaw

   lexdlaw also played